Wat hebben de politieke partijen voor met de Henegouwerlaan?

De werkgroep ‘Mathenesserlaan Veiliger!’ heeft veel werk verricht om inzichtelijk te maken waar de gemeentelijke politieke partijen in Rotterdam voor staan als het gaat om veiligeheid, leefbaarheid en leefkwaliteit in Middelland, waaronder Mathenesserlaan, ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan.

Kijk op hun website (HIER) of op deze facebookpagina (HIER) voor alle detailinfo, zodat je wellicht mede op basis hiervan gericht kan stemmen.

Advertentie

Details overkappingsplan bekend

De details van het overkappingsplan zijn bekend en zijn in dit rapport te lezen en bekijken. De dS+V heeft na de moties van februari 2010 vanuit een zeer grondige herwaardering van de collegevariant het plan op veel punten sterk verbeterd. Het is een uitstekend en gebalanceerd plan geworden dat beantwoordt aan de belangrijkste doelen:

  • het verbetert de verbinding tussen de wijken op praktisch alle mogelijke plaatsen aanzienlijk en draagt zo direct bij aan de positieve ontwikkeling van de wijken Oude Westen en Middelland;
  • het faciliteert het verkeer op afdoende wijze, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen;
  • het levert concrete verbetering van het leeflimaat op, over het hele traject.

Overkapping moet doorgaan

Een meerderheid van de gemeenteraad is voor overkapping van de ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan. Zie hier het interview op TV Rijnmond.

College neemt Overkappingsplan niet op in begroting

Vanochtend (7 oktober 2010) kregen we van het college deze brief in de brievenbus. Dit betekent dat het college niet van plan is om het project uit te voeren, ondanks dat er nu, na enorme inspanning van dS+V, een uitstekend plan ligt dat volledig voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde eisen èn dat kan rekenen op de steun en goedkeuring van het grootste deel van de bewoners. Echter: de gemeenteraad neemt de besluiten in ons gemeentelijke bestel. Dat gebeurt naar het zich laat aanzien op 11 november bij behandeling van de begroting. Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om dit mooie plan, dat er nu na jàren van overleg en hard werken ligt,  alsnog gerealiseerd te krijgen.

Overkapping nog niet van de baan!

In het AD van 17 juni staat een artikel over de Kaderbrief van het college van B&W. In deze brief wordt niet gerept over het Overkappingsplan, en overigens ook niet over andere investeringsplannen. In het artikel wordt gesuggereerd, dat de Overkapping daarom van de baan zou zijn.

Echter, een besluit hierover is aan de gemeenteraad. En die denkt er voor een belangrijk deel anders over. GroenLinks, SP en de PvdA vinden in ieder geval al, dat het plan doorgang zou moeten vinden.

Hela! vindt, dat het plan, zoals dat aan een beperkt aantal bewoners is getoond eind april 2010, dat betrekking heeft op het traject Rochussenstraat tot aan het Bentinckplein, doorgang moet vinden. Het lijkt een goede oplossing voor de lange termijn, zowel verkeerskundig als op het gebied van leefbaarheid.

Uitkomst Gemeenteraadsvergadering 18 februari

De maand februari was hectisch te noemen. Vergaderingen van de Centrumraad, raadscie ESMV en de gemeenteraadvergadering van 18 februari. Via e-mail hebben we u tussentijds steeds geïnformeerd.

Hier vindt u onze brief aan de raadscommissie ESMV t.b.v. hun vergadering op 11 februari.

U kunt de behandeling van het agendapunt over de Herinrichting ‘s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan in de gemeenteraadsvergadering van 18 februari 2010 terugzien via deze link: KLIK hier en scroll naar onderen naar agendapunt 25B. Door te klikken op de muzieknootjes achter het punt kan een .mp3-bestand worden beluisterd of gedownload (30MB). Duur: ca. 1 uur.

In deze gemeenteraadsvergadering wordt de motie van de VVD/CDA verworpen en de motie Bruijn van PvdA/LR/GroenLinks/D’66 aangenomen.

We zijn verheugd met het feit, dat de redelijkheid heeft gezegevierd boven de druk die door verschillende partijen, waaronder enkele bewoners ten zuiden van de kruising Middellandstraat, op het besluitvormingsproces is uitgeoefend.
Dit schept enige  ruimte voor integrale planvorming, waarbij de gevolgen van onomkeerbare keuzes duidelijk gemaakt worden. Aandachtspunt blijft echter de tijd; de motie zet heldere deadlines vast.

Hela! zal zich, in verbinding met haar omgeving, blijven inzetten op een transparante planvorming bij de gemeente. Wij richten ons op verbetering, maar in ieder geval behoud, van de leefbaarheid van Henegouwerlaan en wijde omgeving.

Kijk op de pagina Rapporten voor alle plannen, brieven van de wethouder aan de raad(scommissie) en moties.

Koning Winter arriveert aan de laan

Winter aan de Henegouwerlaan

Winter aan de Henegouwerlaan, december 2009

Burgervariant voor herinrichting Henegouwerlaan en ‘s-Gravendijkwal

Verslag Raadscommissievergadering ESMV – 15 oktober 2009

Thema: overkapping ‘s-Gravendijkswal/Henegouwerlaan.

Op 10 september stond de overkapping van de ‘s-Gravendijkwal/ Henegouwerlaan op de agenda van de raadscommissie-vergadering. Bedoeling van de wethouder met het agendapunt was, om goedkeuring te krijgen van de raad voor de keuze van het college voor variant 2.1c in juli. Ook zou één van de drie moties afgedaan moeten worden, nl. de motie waarin is gevraagd om ondertunneling van de Middellandstraat te onderzoeken. Er was op 10 september onvoldoende tijd om het agendapunt geheel te behandelen. Het tweede deel is besproken in de commissievergadering op 15 oktober.  Verscheidene bewoners hebben deze vergadering bijgewoond. Hieronder volgt hun verslag.

Nadat Hela! in de commissievergadering van 10 september inspreektijd kreeg om de gevolgen van de collegevariant 2.1.c voor de Henegouwerlaan toe te lichten, heeft Judith Bokhove ditmaal vijf minuten spreektijd weten te bemachtigen. Zij sprak namens bewonersgroep Beukelsdijk, st. Goed Wonen G.W. Burgerplein en straatgroep Essenburgsingel, die samen met Hela! een alternatief hebben bedacht: de ‘optimale variant’. Deze variant was voorbesproken met dS+V (het gemeentelijke ingenieursbureau die verschillende varianten in kaart heeft gebracht en doorgerekend), van te voren opgestuurd naar alle raadsleden en wethouder en werd nu door Judith nog eens duidelijk toegelicht.

Nadat de voorzitter applaudiserende bewoners (waaronder 8 Hela!-leden) tot de orde moest roepen, bleek dat haar boodschap goed tot de raadsleden was doorgedrongen. Vrijwel allen namen in de discussie die erop volgde het woord ‘optimale variant’ in de mond en ook de problematiek en de straatnaam Henegouwerlaan werd meer gebezigd, in tegenstelling tot de 10de september, toen alle fracties (buiten Leefbaar Rotterdam) slechts spraken over ’s-Gravendijkwal. Alle partijen stonden open voor onderzoek naar de ‘optimale variant’, maar stuitten op een wethouder Vervat die door hen gedwongen moest worden dit alternatief te overwegen. De wethouder leek de enige te zijn die de ‘optimale variant’ niet had bestudeerd en meende dat het leek op de eerder onderzochte variant vier. Hij herhaalde dat die variant (volledige overkapping) financieel niet haalbaar was.

Vervolgens probeerde de wethouder een belangrijk bezwaar van Hela! van 10 september (flessenhalsproblematiek bij variant 2.1.c)  te weerleggen met de uitspraak dat door dS+V daar al berekeningen op los waren gelaten en dit probleem niet bestaat. Hiermee was voor hem de kous af en wilde hij van de raadsleden horen dat de motie ondertunneling Middellandstraat (=Pastors/Harreman, één van de drie moties aangaande dit thema) afgetikt kon worden. Het algehele besluit zou wat hem betreft dan in de volgende vergadering genomen worden.

De raadsleden lieten zich echter niet zo snel door de wethouder opzij zetten en dwongen af dat hij de optimale variant zou laten onderzoeken door dS+V en dat hij zou aantonen dat met het doorvoeren van variant 2.1c een module-gewijze aanpak de toekomstige volledige overkapping  niet in de weg zou staan. Dit zogenaamde moduleren is tijdens de vergadering van 10 september geïntroduceerd. In de woorden van wethouder Vervat: allen willen een complete tunnel, met de nu beschikbare gelden is dat onmogelijk, laten we nog in deze collegeperiode variant 2.1.c doorvoeren, anders moet het beschikbare budget waarschijnlijk aan financiële crisisdoeleinden worden uitgegeven en hebben we helemaal niks. Oftewel nu variant 2.1.c, het volgende college kan de volgende module aanpakken.

Het bestuur van Hela! is ervan overtuigd dat (een vervolg op) een gefaseerde aanpak na het ondertunnelen van de Middellandstraat op een acceptabele termijn niet reëel is en, belangrijker, dat de gevolgen van de ‘eerste fase’ voor de Henegouwerlaan zeer negatief zijn!

Tijdens het informele nabespreken is er al een eerste contact geweest tussen verschillende bewoners, de wethouder en verschillende fracties. Hela! zal in de komende weken er alles aan doen om de wethouder en de individuele raadsleden nader te informeren over deze gevolgen en over een beter alternatief: de ‘optimale variant’. De thematiek is complex, waardoor het gevaar dat uit onwetendheid en onder tijdsdruk een slechte keuze gemaakt wordt ligt duidelijk op de loer. De ‘optimale variant’ biedt echter ‘licht aan het eind van de tunnel’!

Posters aan de Henegouwerlaan

Alle Posters Hela!

Alle Posters Hela!

Met bovenstaande posters vragen wij, Hela!, aandacht voor de plannen met de Henegouwerlaan en ‘s-Gravendijkwal van de gemeente Rotterdam. De voorkeursvariant van het college heeft allerhande nadelige gevolgen voor de Henegouwerlaan, terwijl verbetering van het leefklimaat juist de inzet was van de twee moties (de algemene en Pastors/Harreman) in de gemeenteraad destijds.
Inmiddels heeft de  Bewonersgroep Beukelsdijk, Stichting Goed Wonen G.W. Burgerplein en Straatgroep Essenburgsingel samen met Hela! een ‘Optimale variant‘ bedacht,  die niet eerder is onderzocht en die uitgaat van ondertunneling van de Middellandstraat. In de raadscommissievergadering van 15 oktober heeft de wethouder aangegeven de Optimale variant te zullen laten onderzoeken door dS+V.
Hela! blijft op het standpunt dat de huidige voorkeursvariant niet beantwoordt aan de motie èn dat er betere alternatieven zijn die tevens toekomstvast zijn. De gepresenteerde  ‘Optimale variant‘ is een dergelijk alternatief.