Wat hebben de politieke partijen voor met de Henegouwerlaan?

De werkgroep ‘Mathenesserlaan Veiliger!’ heeft veel werk verricht om inzichtelijk te maken waar de gemeentelijke politieke partijen in Rotterdam voor staan als het gaat om veiligeheid, leefbaarheid en leefkwaliteit in Middelland, waaronder Mathenesserlaan, ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan.

Kijk op hun website (HIER) of op deze facebookpagina (HIER) voor alle detailinfo, zodat je wellicht mede op basis hiervan gericht kan stemmen.

Details overkappingsplan bekend

De details van het overkappingsplan zijn bekend en zijn in dit rapport te lezen en bekijken. De dS+V heeft na de moties van februari 2010 vanuit een zeer grondige herwaardering van de collegevariant het plan op veel punten sterk verbeterd. Het is een uitstekend en gebalanceerd plan geworden dat beantwoordt aan de belangrijkste doelen:

  • het verbetert de verbinding tussen de wijken op praktisch alle mogelijke plaatsen aanzienlijk en draagt zo direct bij aan de positieve ontwikkeling van de wijken Oude Westen en Middelland;
  • het faciliteert het verkeer op afdoende wijze, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen;
  • het levert concrete verbetering van het leeflimaat op, over het hele traject.

Overkapping moet doorgaan

Een meerderheid van de gemeenteraad is voor overkapping van de ‘s-Gravendijkwal en Henegouwerlaan. Zie hier het interview op TV Rijnmond.

College neemt Overkappingsplan niet op in begroting

Vanochtend (7 oktober 2010) kregen we van het college deze brief in de brievenbus. Dit betekent dat het college niet van plan is om het project uit te voeren, ondanks dat er nu, na enorme inspanning van dS+V, een uitstekend plan ligt dat volledig voldoet aan de door de gemeenteraad gestelde eisen èn dat kan rekenen op de steun en goedkeuring van het grootste deel van de bewoners. Echter: de gemeenteraad neemt de besluiten in ons gemeentelijke bestel. Dat gebeurt naar het zich laat aanzien op 11 november bij behandeling van de begroting. Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om dit mooie plan, dat er nu na jàren van overleg en hard werken ligt,  alsnog gerealiseerd te krijgen.

Overkapping nog niet van de baan!

In het AD van 17 juni staat een artikel over de Kaderbrief van het college van B&W. In deze brief wordt niet gerept over het Overkappingsplan, en overigens ook niet over andere investeringsplannen. In het artikel wordt gesuggereerd, dat de Overkapping daarom van de baan zou zijn.

Echter, een besluit hierover is aan de gemeenteraad. En die denkt er voor een belangrijk deel anders over. GroenLinks, SP en de PvdA vinden in ieder geval al, dat het plan doorgang zou moeten vinden.

Hela! vindt, dat het plan, zoals dat aan een beperkt aantal bewoners is getoond eind april 2010, dat betrekking heeft op het traject Rochussenstraat tot aan het Bentinckplein, doorgang moet vinden. Het lijkt een goede oplossing voor de lange termijn, zowel verkeerskundig als op het gebied van leefbaarheid.

Uitkomst Gemeenteraadsvergadering 18 februari

De maand februari was hectisch te noemen. Vergaderingen van de Centrumraad, raadscie ESMV en de gemeenteraadvergadering van 18 februari. Via e-mail hebben we u tussentijds steeds geïnformeerd.

Hier vindt u onze brief aan de raadscommissie ESMV t.b.v. hun vergadering op 11 februari.

U kunt de behandeling van het agendapunt over de Herinrichting ‘s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan in de gemeenteraadsvergadering van 18 februari 2010 terugzien via deze link: KLIK hier en scroll naar onderen naar agendapunt 25B. Door te klikken op de muzieknootjes achter het punt kan een .mp3-bestand worden beluisterd of gedownload (30MB). Duur: ca. 1 uur.

In deze gemeenteraadsvergadering wordt de motie van de VVD/CDA verworpen en de motie Bruijn van PvdA/LR/GroenLinks/D’66 aangenomen.

We zijn verheugd met het feit, dat de redelijkheid heeft gezegevierd boven de druk die door verschillende partijen, waaronder enkele bewoners ten zuiden van de kruising Middellandstraat, op het besluitvormingsproces is uitgeoefend.
Dit schept enige  ruimte voor integrale planvorming, waarbij de gevolgen van onomkeerbare keuzes duidelijk gemaakt worden. Aandachtspunt blijft echter de tijd; de motie zet heldere deadlines vast.

Hela! zal zich, in verbinding met haar omgeving, blijven inzetten op een transparante planvorming bij de gemeente. Wij richten ons op verbetering, maar in ieder geval behoud, van de leefbaarheid van Henegouwerlaan en wijde omgeving.

Kijk op de pagina Rapporten voor alle plannen, brieven van de wethouder aan de raad(scommissie) en moties.

Koning Winter arriveert aan de laan

Winter aan de Henegouwerlaan

Winter aan de Henegouwerlaan, december 2009