Categorie archief: Moties, rapporten en andere belangrijke stukken

Details overkappingsplan bekend

De details van het overkappingsplan zijn bekend en zijn in dit rapport te lezen en bekijken. De dS+V heeft na de moties van februari 2010 vanuit een zeer grondige herwaardering van de collegevariant het plan op veel punten sterk verbeterd. Het is een uitstekend en gebalanceerd plan geworden dat beantwoordt aan de belangrijkste doelen:

  • het verbetert de verbinding tussen de wijken op praktisch alle mogelijke plaatsen aanzienlijk en draagt zo direct bij aan de positieve ontwikkeling van de wijken Oude Westen en Middelland;
  • het faciliteert het verkeer op afdoende wijze, rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen;
  • het levert concrete verbetering van het leeflimaat op, over het hele traject.
Advertentie

Planstudie Herinrichting Henegouwerlaan / ‘s-Gravendijkwal

Beste buurtgenoten,

Hieronder vinden jullie de link naar de planstudie zoals we die ontvingen van de wethouder.
Het college heeft besloten tot het in detail laten uitwerken van Variant 2.1c.
Nota bene: in Variant 2(.1c) gaat de leefbaarheid voor praktisch de hele Henegouwerlaan sterk achteruit, terwijl Variant 1 voor het noordelijke stuk nog kwaliteitsverbetering zou opleveren (verbinding Oude Westen/Henegouwerplein, mogelijkheden voor mooie entree naar het Centrum). Dit komt in de planstudie nauwelijks tot uiting. De planstudie laat verder de fors nadelige impact van variant 2(.1) voor de Henegouwerlaan niet goed zien, terwijl hier 55% van de mensen van het hele traject wonen!

Klik hier: Rapporten of bovenaan deze pagina op ‘Rapporten’.

Brief Wethouder Vervat

Beste buurtbewoners,

In juli ontvingen we bijgaande brief van wethouder Vervat. Deze bevat voor ons weinig (goed) nieuws.
Er wordt feitelijk alleen ingegaan op ons eerdere verzoek de volledige overkapping goed te onderzoeken, waarbij ons verzoek op bekende argumenten wordt afgewezen (dus op basis van een verkenningsrapport met enkele opvallende lacunes). Daarbij wordthet vrij recente binnenstadsverkeersplan gebruikt als argument om volledige overkapping af te schrijven.

De brief gaat niet in op ons standpunt, dat Variant 1 (verlengen en overkappen huidige tunnelbakken , kruising Middellandstraat niet ondertunnelen) door ons is bepleit boven Variant 2.

20090710_BriefVervat

Commissie voor Economie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer. Conceptverslag van de OPENBARE overlegvergadering op donderdag 2 oktober 2008.

6. Stand van zaken ’s-Gravendijkwal
Wethouder Baljeu vraagt naar de visie van de commissie op de lange termijn variant en naar de mening van de commissie om te wachten met de aanpak van de ventwegen tot er meer duidelijkheid is over de keuze tussen de varianten.

De heer Sonneveld spreekt ook namens de heer Harreman. Hij is zeer tevreden over het voorliggende materiaal en spreekt voorkeur uit voor variant 2.

De heer Van Tijn zegt dat nagedacht moet worden over de vraag welke voorzieningen getroffen moeten worden voor het huidige overlastniveau, terwijl we weten dat de technologische voortgang maakt dat we bepaalde voorzieningen over tien jaar niet meer nodig hebben. Die keuzes moeten nú gemaakt worden.

Mevrouw Belhaj stemt in met het voorliggende plan. Zij vraagt zich af in hoeverre nu al een schifting moet worden gemaakt tussen de twee varianten.

Ook mevrouw Hagenaars vindt dat gemeente en bewoners op de goede weg zijn. Zij verzoekt de wethouder de aandachtspunten zoals verwoord in de brief van BOOG te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

De heer De Bel stemt in met de verdere uitwerking van de twee varianten en om in een later stadium een keuze te maken. Voorts verzoekt hij de mogelijkheden voor ondertunneling van het doorgaand verkeer op de Rochussenstraat parallel aan de metrobuis te bekijken.

In reactie op dit verzoek zegt wethouder Baljeu dat zij hier nog eens naar zal kijken. Voorts zegt zij dat beide varianten nader worden uitgewerkt zodat een goede afweging kan worden gemaakt. In een vervolgnotitie zal zij ook ingaan op de afwegingen ten aanzien van het milieu. Tenslotte zegt zij de punten uit de brief van BOOG mee te nemen.

Tenslotte stemt de commissie in met het wachten met de aanpak van de ventwegen.