Categorie archief: Verzonden Brieven / Pamfletten

Overkapping nog niet van de baan!

In het AD van 17 juni staat een artikel over de Kaderbrief van het college van B&W. In deze brief wordt niet gerept over het Overkappingsplan, en overigens ook niet over andere investeringsplannen. In het artikel wordt gesuggereerd, dat de Overkapping daarom van de baan zou zijn.

Echter, een besluit hierover is aan de gemeenteraad. En die denkt er voor een belangrijk deel anders over. GroenLinks, SP en de PvdA vinden in ieder geval al, dat het plan doorgang zou moeten vinden.

Hela! vindt, dat het plan, zoals dat aan een beperkt aantal bewoners is getoond eind april 2010, dat betrekking heeft op het traject Rochussenstraat tot aan het Bentinckplein, doorgang moet vinden. Het lijkt een goede oplossing voor de lange termijn, zowel verkeerskundig als op het gebied van leefbaarheid.

Advertentie

Uitkomst Gemeenteraadsvergadering 18 februari

De maand februari was hectisch te noemen. Vergaderingen van de Centrumraad, raadscie ESMV en de gemeenteraadvergadering van 18 februari. Via e-mail hebben we u tussentijds steeds geïnformeerd.

Hier vindt u onze brief aan de raadscommissie ESMV t.b.v. hun vergadering op 11 februari.

U kunt de behandeling van het agendapunt over de Herinrichting ‘s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan in de gemeenteraadsvergadering van 18 februari 2010 terugzien via deze link: KLIK hier en scroll naar onderen naar agendapunt 25B. Door te klikken op de muzieknootjes achter het punt kan een .mp3-bestand worden beluisterd of gedownload (30MB). Duur: ca. 1 uur.

In deze gemeenteraadsvergadering wordt de motie van de VVD/CDA verworpen en de motie Bruijn van PvdA/LR/GroenLinks/D’66 aangenomen.

We zijn verheugd met het feit, dat de redelijkheid heeft gezegevierd boven de druk die door verschillende partijen, waaronder enkele bewoners ten zuiden van de kruising Middellandstraat, op het besluitvormingsproces is uitgeoefend.
Dit schept enige  ruimte voor integrale planvorming, waarbij de gevolgen van onomkeerbare keuzes duidelijk gemaakt worden. Aandachtspunt blijft echter de tijd; de motie zet heldere deadlines vast.

Hela! zal zich, in verbinding met haar omgeving, blijven inzetten op een transparante planvorming bij de gemeente. Wij richten ons op verbetering, maar in ieder geval behoud, van de leefbaarheid van Henegouwerlaan en wijde omgeving.

Kijk op de pagina Rapporten voor alle plannen, brieven van de wethouder aan de raad(scommissie) en moties.

Burgervariant voor herinrichting Henegouwerlaan en ‘s-Gravendijkwal

Verslag Raadscommissievergadering ESMV – 15 oktober 2009

Thema: overkapping ‘s-Gravendijkswal/Henegouwerlaan.

Op 10 september stond de overkapping van de ‘s-Gravendijkwal/ Henegouwerlaan op de agenda van de raadscommissie-vergadering. Bedoeling van de wethouder met het agendapunt was, om goedkeuring te krijgen van de raad voor de keuze van het college voor variant 2.1c in juli. Ook zou één van de drie moties afgedaan moeten worden, nl. de motie waarin is gevraagd om ondertunneling van de Middellandstraat te onderzoeken. Er was op 10 september onvoldoende tijd om het agendapunt geheel te behandelen. Het tweede deel is besproken in de commissievergadering op 15 oktober.  Verscheidene bewoners hebben deze vergadering bijgewoond. Hieronder volgt hun verslag.

Nadat Hela! in de commissievergadering van 10 september inspreektijd kreeg om de gevolgen van de collegevariant 2.1.c voor de Henegouwerlaan toe te lichten, heeft Judith Bokhove ditmaal vijf minuten spreektijd weten te bemachtigen. Zij sprak namens bewonersgroep Beukelsdijk, st. Goed Wonen G.W. Burgerplein en straatgroep Essenburgsingel, die samen met Hela! een alternatief hebben bedacht: de ‘optimale variant’. Deze variant was voorbesproken met dS+V (het gemeentelijke ingenieursbureau die verschillende varianten in kaart heeft gebracht en doorgerekend), van te voren opgestuurd naar alle raadsleden en wethouder en werd nu door Judith nog eens duidelijk toegelicht.

Nadat de voorzitter applaudiserende bewoners (waaronder 8 Hela!-leden) tot de orde moest roepen, bleek dat haar boodschap goed tot de raadsleden was doorgedrongen. Vrijwel allen namen in de discussie die erop volgde het woord ‘optimale variant’ in de mond en ook de problematiek en de straatnaam Henegouwerlaan werd meer gebezigd, in tegenstelling tot de 10de september, toen alle fracties (buiten Leefbaar Rotterdam) slechts spraken over ’s-Gravendijkwal. Alle partijen stonden open voor onderzoek naar de ‘optimale variant’, maar stuitten op een wethouder Vervat die door hen gedwongen moest worden dit alternatief te overwegen. De wethouder leek de enige te zijn die de ‘optimale variant’ niet had bestudeerd en meende dat het leek op de eerder onderzochte variant vier. Hij herhaalde dat die variant (volledige overkapping) financieel niet haalbaar was.

Vervolgens probeerde de wethouder een belangrijk bezwaar van Hela! van 10 september (flessenhalsproblematiek bij variant 2.1.c)  te weerleggen met de uitspraak dat door dS+V daar al berekeningen op los waren gelaten en dit probleem niet bestaat. Hiermee was voor hem de kous af en wilde hij van de raadsleden horen dat de motie ondertunneling Middellandstraat (=Pastors/Harreman, één van de drie moties aangaande dit thema) afgetikt kon worden. Het algehele besluit zou wat hem betreft dan in de volgende vergadering genomen worden.

De raadsleden lieten zich echter niet zo snel door de wethouder opzij zetten en dwongen af dat hij de optimale variant zou laten onderzoeken door dS+V en dat hij zou aantonen dat met het doorvoeren van variant 2.1c een module-gewijze aanpak de toekomstige volledige overkapping  niet in de weg zou staan. Dit zogenaamde moduleren is tijdens de vergadering van 10 september geïntroduceerd. In de woorden van wethouder Vervat: allen willen een complete tunnel, met de nu beschikbare gelden is dat onmogelijk, laten we nog in deze collegeperiode variant 2.1.c doorvoeren, anders moet het beschikbare budget waarschijnlijk aan financiële crisisdoeleinden worden uitgegeven en hebben we helemaal niks. Oftewel nu variant 2.1.c, het volgende college kan de volgende module aanpakken.

Het bestuur van Hela! is ervan overtuigd dat (een vervolg op) een gefaseerde aanpak na het ondertunnelen van de Middellandstraat op een acceptabele termijn niet reëel is en, belangrijker, dat de gevolgen van de ‘eerste fase’ voor de Henegouwerlaan zeer negatief zijn!

Tijdens het informele nabespreken is er al een eerste contact geweest tussen verschillende bewoners, de wethouder en verschillende fracties. Hela! zal in de komende weken er alles aan doen om de wethouder en de individuele raadsleden nader te informeren over deze gevolgen en over een beter alternatief: de ‘optimale variant’. De thematiek is complex, waardoor het gevaar dat uit onwetendheid en onder tijdsdruk een slechte keuze gemaakt wordt ligt duidelijk op de loer. De ‘optimale variant’ biedt echter ‘licht aan het eind van de tunnel’!

Posters aan de Henegouwerlaan

Alle Posters Hela!

Alle Posters Hela!

Met bovenstaande posters vragen wij, Hela!, aandacht voor de plannen met de Henegouwerlaan en ‘s-Gravendijkwal van de gemeente Rotterdam. De voorkeursvariant van het college heeft allerhande nadelige gevolgen voor de Henegouwerlaan, terwijl verbetering van het leefklimaat juist de inzet was van de twee moties (de algemene en Pastors/Harreman) in de gemeenteraad destijds.
Inmiddels heeft de  Bewonersgroep Beukelsdijk, Stichting Goed Wonen G.W. Burgerplein en Straatgroep Essenburgsingel samen met Hela! een ‘Optimale variant‘ bedacht,  die niet eerder is onderzocht en die uitgaat van ondertunneling van de Middellandstraat. In de raadscommissievergadering van 15 oktober heeft de wethouder aangegeven de Optimale variant te zullen laten onderzoeken door dS+V.
Hela! blijft op het standpunt dat de huidige voorkeursvariant niet beantwoordt aan de motie èn dat er betere alternatieven zijn die tevens toekomstvast zijn. De gepresenteerde  ‘Optimale variant‘ is een dergelijk alternatief.

Brief Hela! aan raadscommissie ESMV

Hierbij:

20090901 Brief Henegouwerlaan aan raadscie ESMV

Pamflet ‘Geen tunnel ten koste van ons’

Op dinsdag 11 november hebben we in Dansschool Meyer een zeer geslaagde bijeenkomst gehad van de belanghebbenden bij de ondertunneling van ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan. Niet alleen waren er bewoners van de Henegouwerlaan, maar ook van het Henegouwerplein, de Weenahof en de Beukelsdijk. De opkomst was met 50 mensen uitstekend te noemen.

Koen Gommers, die namens de Henegouwerlaan in de tunnelcommissie van BOOG zit, heeft uitleg gegeven over de verschillende tunnelvarianten die in de verkenning van dS+V worden geschetst, de aannames die hieraan ten grondslag lagen en de criteria waaraan dS+V getoetst heeft om tot de keuze van de 2 voorkeursvarianten 1 (doortrekken en overkappen huidige tunnelbakken) en 2b (ondertunneling Middellandstraat met verkeersplein op kop Henegouwerlaan/Weena) te komen.

De aanwezigen hebben een levendige discussie gevoerd over de verschillende varianten en hun voor- en nadelen, maar uit de vergadering is nog geen eenduidig beeld van ‘onze’ voorkeursvariant naar voren gekomen.

Koen heeft duidelijk beargumenteerd dat aan een aantal belangrijke criteria voorbijgegaan is bij het laten afvallen van varianten (bijv. milieu). En ook dat er van zeer discutabele uitgangspunten (bijv. van grote toename verkeer op parallelwegen bij keuze voor variant 4, d.w.z. lange tunnel van Rochussenstraat naar Bentinckplein) wordt uitgegaan om in het rapport tot een bepaalde voorkeursvariant te komen. Een echte ‘tunnelvisie’ van dS+V dus!

Koen heeft ook aangeven waar we op dit moment zitten in het hele proces: de verkenningsfase is voorbij, we zitten nu in de fase dat besloten wordt door de Gemeenteraad over de volgende te nemen stappen. De Centrumraad heeft al aangegeven dat zij een advies van BOOG verwachten m.b.t. de voorkeursvariant.

We hebben ook gesproken over onze rol t.o.v. BOOG. Uiteindeljjk waren de aanwezigen het er wel over eens dat we, naast onze inbreng in BOOG, een eigen zelfstandig geluid moeten laten horen naar alle partijen die van belang zijn, waarbij we zoveel mogelijk afstemmen met de acties van BOOG om op deze manier zo effectief en geloofwaardig mogelijk te kunnen opereren:  ‘eendracht maakt macht’.

Verschillende bewoners hebben aangegeven mee te willen denken en -werken. Besloten is om 3 commissies in te stellen, nl.:

Bestuurlijke commissie met als taken:

 • Communicatie met alle externe belanghebbenden (bijv. BOOG, dS+V, Centrumraad, Gemeenteraad, fracties, cie-ESHMV), opstellen reacties/brieven
 • Bepalen tactiek/strategie m.b.t. te volgen proces

Technische commissie met als taken:

 • Toetsen tunnelvarianten op criteria
 • Uitzoeken milieucijfers (geluid, fijnstof) en tunnelwetgeving
 • Fouten/lacunes in rapportages signaleren
 • Meedenken met dS+V naar andere oplossingen

Commissie hand&span, met als taken:

 • Doen van tellingen huizen/inwoners
 • Doen van tellingen verkeersstromen
 • Uitdelen folders/pamfletten
 • Bijhouden blog/website

Voorlopig wordt nog geen vereniging opgericht, maar deze mogelijkheid wordt nog wel opengehouden voor het geval het noodzakelijk is (bijv. als we moeten gaan procederen).

Vooralsnog is dit ons laatste ‘schriftelijke’ informatiebulletin. Hierna zullen we zo veel mogelijk via e-mail en de op te richten blog/website communiceren.

Als we een reactie naar de gemeenteraad willen sturen, moeten we zo veel mogelijk handtekeningen kunnen verzamelen onder onze brieven. Dit maakt het noodzakelijk om zo veel mogelijk namen en adressen te verzamelen. Vandaar deze herhaalde oproep om je met naam, adres, evt. telefoonnummer en  e-mailadres aan te melden bij henegouwerlaan@gmail.com.

Als je meer wilt weten of ideeën hebt, mail dan met Koen Gommers of Paul Coppoolse!

henegouwerlaan@gmail.com

Een tunnel ten koste van ons?

In juli heeft de dienst S+V een verkenningsrapport uitgebracht en naar de gemeenteraad gestuurd. Deze verkenning heet ‘Naar een beter stadsklimaat voor de ’s Gravendijkwal/Henegouwerlaan’. In deze verkenning worden zes varianten besproken voor de overkapping van de huidige tunnelbak dan wel ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan.

Graag nodigen wij, enkele bezorgde bewoners van de Henegouwerlaan, jullie uit voor een bijeenkomst om de door dS+V gepresenteerde varianten door te spreken en als betrokken bewoners onze voorkeur naar de raadscommissie en de gemeenteraad aan te kunnen geven. Actie op korte termijn is nodig omdat een beslissing nog in december wordt genomen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 november om 20.00u. in Dansschool Meyer, Henegouwerlaan 53.
Meld je het liefst aan via e-mail (zodat we ook een mailbestand van bewoners kunnen opbouwen), maar telefonisch kan natuurlijk ook. Ook als je niet kunt komen, stuur dan een mail zodat we je per mail op de hoogte kunnen houden en je het rapport kunnen toemailen.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft zich er in twee moties voor uitgesproken dat:

 1. de ’s Gravendijkwal overkapt zou moeten worden, maar ook dat
 2. de mogelijkheid van een ondertunneling van de kruising van de ’s-Gravendijkwal met de Middellandstraat onderzocht moest worden.

De dienst dS+V heeft deze moties uitgewerkt in een verkenning en daarbij 6 varianten aangegeven. Deze varianten zijn vervolgens met elkaar vergeleken op basis van verschillende criteria, zoals:

 • Verkeersafwikkeling (doorgaande en ontsluitende functie)
 • Toekomstbestendigheid (met oog op toekomstige ontwikkelingen)
 • Bijdrage aan oplossing van milieuproblemen (fijnstof, kooldioxide)
 • Verbetering stadsklimaat
 • Behoud bestaande kwaliteiten (bebouwing, bomen, tunneltraverse)
 • Rekening houdend met monumentenstatus tunneltraverse
 • Verbetering verbindingen (tussen Oude Westen en Middelland)
 • Toegevoegde waarde voor de stad
 • Kosten
 • Haalbaarheid en risico’s
 • Faseringsmogelijkheden

Varianten
In de verkenning worden 6 varianten geschetst, nl.
1. Verlenging/overkapping huidige tunnelbakken, gelijkvloerse kruising met Middellandstraat blijft
2. Ondertunneling Middellandstraat zonder uitvoegstroken en:
2a. ongelijkvloerse kruising met Weena (in/uitvoegstroken)
2b. gelijkvloerse kruising met Weena (verwijderen tunnel onder Weena, aanleg groot verkeersplein Weena/Henegouwerlaan)
3. Ondertunneling Middellandstraat mèt uitvoegstroken en:
3a. ongelijkvloerse kruising met Weena (zoals in variant 2a)
3b. gelijkvloerse kruising met Weena (zoals in variant 2b)
4. Eén grote overkapte weg van Rochussenstraat naar Bentinckplein, zonder verbindingen naar Middellandstraat en Weena

De genoemde criteria hanterend, houdt dS+V van deze varianten uiteindelijk 2 voorkeursvarianten over, nl. variant 1 en 2b. Met andere woorden, varianten 2a, 3a, 3b en 4 zijn in het advies van dS+V al bij voorbaat afgevallen.

Onze zorgen zijn (en i.h.b. in geval van keuze voor variant 2b):

 • Er komt een groot gelijkvloers verkeersplein op de kruising Weena/ Beukelsdijk met een capaciteit van 30.000 auto’s per dag, qua grootte vergelijkbaar met het verkeersplein Erasmusbrug/ Maasboulevard
 • Verslechtering luchtkwaliteit a.g.v. vorming van dit verkeersplein
 • Het tunnel-idee wordt gebruikt (misbruikt) om de verkeersstromen te vergroten zonder dat de varianten de leefbaarheid op de Henegouwerlaan/kop Beukelsdijk/Weena verbeteren
 • De geprefereerde varianten leveren vooral veel voordelen voor de ’s-Gravendijkwal, maar geen voordeel, of zelfs nadelen (bijv. waardeda-ling huizen), voor de Henegouwerlaan/kop Beukelsdijk/Weena
 • Bij het afwijzen van de andere varianten wordt van allerlei aannames uitgegaan die boterzacht zijn (bijv. in variant 4 zou het ‘bovengrondse verkeer’ drastisch toenemen, terwijl we nu vrij weinig verkeer op de parallelwegen zien, verwachte toename verkeer a.g.v. opening parkeergarage Kruisplein)
 • Verdere voordelen van een tunnel zoals een natuurlijke verbinding tussen het Oude Westen en Middelland worden niet bewerkstelligd op het grootste gedeelte van de Henegouwerlaan en de kop Beukelsdijk/Weena

KOM NU IN ACTIE VOOR HET TE LAAT IS