Burgervariant voor herinrichting Henegouwerlaan en ‘s-Gravendijkwal

Advertenties

Verslag Raadscommissievergadering ESMV – 15 oktober 2009

Thema: overkapping ‘s-Gravendijkswal/Henegouwerlaan.

Op 10 september stond de overkapping van de ‘s-Gravendijkwal/ Henegouwerlaan op de agenda van de raadscommissie-vergadering. Bedoeling van de wethouder met het agendapunt was, om goedkeuring te krijgen van de raad voor de keuze van het college voor variant 2.1c in juli. Ook zou één van de drie moties afgedaan moeten worden, nl. de motie waarin is gevraagd om ondertunneling van de Middellandstraat te onderzoeken. Er was op 10 september onvoldoende tijd om het agendapunt geheel te behandelen. Het tweede deel is besproken in de commissievergadering op 15 oktober.  Verscheidene bewoners hebben deze vergadering bijgewoond. Hieronder volgt hun verslag.

Nadat Hela! in de commissievergadering van 10 september inspreektijd kreeg om de gevolgen van de collegevariant 2.1.c voor de Henegouwerlaan toe te lichten, heeft Judith Bokhove ditmaal vijf minuten spreektijd weten te bemachtigen. Zij sprak namens bewonersgroep Beukelsdijk, st. Goed Wonen G.W. Burgerplein en straatgroep Essenburgsingel, die samen met Hela! een alternatief hebben bedacht: de ‘optimale variant’. Deze variant was voorbesproken met dS+V (het gemeentelijke ingenieursbureau die verschillende varianten in kaart heeft gebracht en doorgerekend), van te voren opgestuurd naar alle raadsleden en wethouder en werd nu door Judith nog eens duidelijk toegelicht.

Nadat de voorzitter applaudiserende bewoners (waaronder 8 Hela!-leden) tot de orde moest roepen, bleek dat haar boodschap goed tot de raadsleden was doorgedrongen. Vrijwel allen namen in de discussie die erop volgde het woord ‘optimale variant’ in de mond en ook de problematiek en de straatnaam Henegouwerlaan werd meer gebezigd, in tegenstelling tot de 10de september, toen alle fracties (buiten Leefbaar Rotterdam) slechts spraken over ’s-Gravendijkwal. Alle partijen stonden open voor onderzoek naar de ‘optimale variant’, maar stuitten op een wethouder Vervat die door hen gedwongen moest worden dit alternatief te overwegen. De wethouder leek de enige te zijn die de ‘optimale variant’ niet had bestudeerd en meende dat het leek op de eerder onderzochte variant vier. Hij herhaalde dat die variant (volledige overkapping) financieel niet haalbaar was.

Vervolgens probeerde de wethouder een belangrijk bezwaar van Hela! van 10 september (flessenhalsproblematiek bij variant 2.1.c)  te weerleggen met de uitspraak dat door dS+V daar al berekeningen op los waren gelaten en dit probleem niet bestaat. Hiermee was voor hem de kous af en wilde hij van de raadsleden horen dat de motie ondertunneling Middellandstraat (=Pastors/Harreman, één van de drie moties aangaande dit thema) afgetikt kon worden. Het algehele besluit zou wat hem betreft dan in de volgende vergadering genomen worden.

De raadsleden lieten zich echter niet zo snel door de wethouder opzij zetten en dwongen af dat hij de optimale variant zou laten onderzoeken door dS+V en dat hij zou aantonen dat met het doorvoeren van variant 2.1c een module-gewijze aanpak de toekomstige volledige overkapping  niet in de weg zou staan. Dit zogenaamde moduleren is tijdens de vergadering van 10 september geïntroduceerd. In de woorden van wethouder Vervat: allen willen een complete tunnel, met de nu beschikbare gelden is dat onmogelijk, laten we nog in deze collegeperiode variant 2.1.c doorvoeren, anders moet het beschikbare budget waarschijnlijk aan financiële crisisdoeleinden worden uitgegeven en hebben we helemaal niks. Oftewel nu variant 2.1.c, het volgende college kan de volgende module aanpakken.

Het bestuur van Hela! is ervan overtuigd dat (een vervolg op) een gefaseerde aanpak na het ondertunnelen van de Middellandstraat op een acceptabele termijn niet reëel is en, belangrijker, dat de gevolgen van de ‘eerste fase’ voor de Henegouwerlaan zeer negatief zijn!

Tijdens het informele nabespreken is er al een eerste contact geweest tussen verschillende bewoners, de wethouder en verschillende fracties. Hela! zal in de komende weken er alles aan doen om de wethouder en de individuele raadsleden nader te informeren over deze gevolgen en over een beter alternatief: de ‘optimale variant’. De thematiek is complex, waardoor het gevaar dat uit onwetendheid en onder tijdsdruk een slechte keuze gemaakt wordt ligt duidelijk op de loer. De ‘optimale variant’ biedt echter ‘licht aan het eind van de tunnel’!

Posters aan de Henegouwerlaan

Alle Posters Hela!

Alle Posters Hela!

Met bovenstaande posters vragen wij, Hela!, aandacht voor de plannen met de Henegouwerlaan en ‘s-Gravendijkwal van de gemeente Rotterdam. De voorkeursvariant van het college heeft allerhande nadelige gevolgen voor de Henegouwerlaan, terwijl verbetering van het leefklimaat juist de inzet was van de twee moties (de algemene en Pastors/Harreman) in de gemeenteraad destijds.
Inmiddels heeft de  Bewonersgroep Beukelsdijk, Stichting Goed Wonen G.W. Burgerplein en Straatgroep Essenburgsingel samen met Hela! een ‘Optimale variant‘ bedacht,  die niet eerder is onderzocht en die uitgaat van ondertunneling van de Middellandstraat. In de raadscommissievergadering van 15 oktober heeft de wethouder aangegeven de Optimale variant te zullen laten onderzoeken door dS+V.
Hela! blijft op het standpunt dat de huidige voorkeursvariant niet beantwoordt aan de motie èn dat er betere alternatieven zijn die tevens toekomstvast zijn. De gepresenteerde  ‘Optimale variant‘ is een dergelijk alternatief.

Brief Hela! aan raadscommissie ESMV

Hierbij:

20090901 Brief Henegouwerlaan aan raadscie ESMV

Oversteken? Nu levensgevaarlijk….

Maar… er is wel veel behoefte aan. Vooral jongeren, vele tientallen per dag, steken de Henegouwerlaan over bij de Akeleistraat, om van het Oude Westen naar het Henegouwerplein te komen om te sporten.

De foto’s spreken voor zich…

Oversteken van de Henegouwerlaan: levensgevaarlijke situatie.

Oversteken van de Henegouwerlaan: levensgevaarlijke situatie.

Oversteken van de Henegouwerlaan: levensgevaarlijk.

Oversteken van de Henegouwerlaan: levensgevaarlijk.

Planstudie Herinrichting Henegouwerlaan / ‘s-Gravendijkwal

Beste buurtgenoten,

Hieronder vinden jullie de link naar de planstudie zoals we die ontvingen van de wethouder.
Het college heeft besloten tot het in detail laten uitwerken van Variant 2.1c.
Nota bene: in Variant 2(.1c) gaat de leefbaarheid voor praktisch de hele Henegouwerlaan sterk achteruit, terwijl Variant 1 voor het noordelijke stuk nog kwaliteitsverbetering zou opleveren (verbinding Oude Westen/Henegouwerplein, mogelijkheden voor mooie entree naar het Centrum). Dit komt in de planstudie nauwelijks tot uiting. De planstudie laat verder de fors nadelige impact van variant 2(.1) voor de Henegouwerlaan niet goed zien, terwijl hier 55% van de mensen van het hele traject wonen!

Klik hier: Rapporten of bovenaan deze pagina op ‘Rapporten’.

Brief Wethouder Vervat

Beste buurtbewoners,

In juli ontvingen we bijgaande brief van wethouder Vervat. Deze bevat voor ons weinig (goed) nieuws.
Er wordt feitelijk alleen ingegaan op ons eerdere verzoek de volledige overkapping goed te onderzoeken, waarbij ons verzoek op bekende argumenten wordt afgewezen (dus op basis van een verkenningsrapport met enkele opvallende lacunes). Daarbij wordthet vrij recente binnenstadsverkeersplan gebruikt als argument om volledige overkapping af te schrijven.

De brief gaat niet in op ons standpunt, dat Variant 1 (verlengen en overkappen huidige tunnelbakken , kruising Middellandstraat niet ondertunnelen) door ons is bepleit boven Variant 2.

20090710_BriefVervat