Brief Hela! aan raadscommissie ESMV

Hierbij:

20090901 Brief Henegouwerlaan aan raadscie ESMV

Oversteken? Nu levensgevaarlijk….

Maar… er is wel veel behoefte aan. Vooral jongeren, vele tientallen per dag, steken de Henegouwerlaan over bij de Akeleistraat, om van het Oude Westen naar het Henegouwerplein te komen om te sporten.

De foto’s spreken voor zich…

Oversteken van de Henegouwerlaan: levensgevaarlijke situatie.

Oversteken van de Henegouwerlaan: levensgevaarlijke situatie.

Oversteken van de Henegouwerlaan: levensgevaarlijk.

Oversteken van de Henegouwerlaan: levensgevaarlijk.

Advertentie

Planstudie Herinrichting Henegouwerlaan / ‘s-Gravendijkwal

Beste buurtgenoten,

Hieronder vinden jullie de link naar de planstudie zoals we die ontvingen van de wethouder.
Het college heeft besloten tot het in detail laten uitwerken van Variant 2.1c.
Nota bene: in Variant 2(.1c) gaat de leefbaarheid voor praktisch de hele Henegouwerlaan sterk achteruit, terwijl Variant 1 voor het noordelijke stuk nog kwaliteitsverbetering zou opleveren (verbinding Oude Westen/Henegouwerplein, mogelijkheden voor mooie entree naar het Centrum). Dit komt in de planstudie nauwelijks tot uiting. De planstudie laat verder de fors nadelige impact van variant 2(.1) voor de Henegouwerlaan niet goed zien, terwijl hier 55% van de mensen van het hele traject wonen!

Klik hier: Rapporten of bovenaan deze pagina op ‘Rapporten’.

Brief Wethouder Vervat

Beste buurtbewoners,

In juli ontvingen we bijgaande brief van wethouder Vervat. Deze bevat voor ons weinig (goed) nieuws.
Er wordt feitelijk alleen ingegaan op ons eerdere verzoek de volledige overkapping goed te onderzoeken, waarbij ons verzoek op bekende argumenten wordt afgewezen (dus op basis van een verkenningsrapport met enkele opvallende lacunes). Daarbij wordthet vrij recente binnenstadsverkeersplan gebruikt als argument om volledige overkapping af te schrijven.

De brief gaat niet in op ons standpunt, dat Variant 1 (verlengen en overkappen huidige tunnelbakken , kruising Middellandstraat niet ondertunnelen) door ons is bepleit boven Variant 2.

20090710_BriefVervat

Informatieavond Funderingsproblematiek Rotterdam

De Belangen Vereniging Funderings Problematiek Rotterdam (BVFP-Rotterdam) organiseert 10 december om 20.00 uur (inloop 19.30 uur) in de Laurenskerk (vlakbij het Blaakstation) een informatieavond.
Meer informatie hierover:
Alle woningen gebouwd voor 1970 kunnen mogelijk funderingsproblemen hebben of krijgen. Het grootste risico ligt bij de vooroorlogse woningen. Kom op 10 december en neem uw buren mee!
Om een indicatie te krijgen van het aantal mensen dat komt verzoeken we u te reageren als u komt via:

Met vriendelijke groet,
Ing. Ad van Wensen
Voorzitter
– Stichting Platform Fundering Nederland.  (www.platformfundering.nl)
– Belangen Vereniging Funderings Problematiek (BVFP) Rotterdam. (www.funderingrotterdam.nl )
–> E-mailadres voor aanmelden: info@platformfundering.nl

Pamflet ‘Geen tunnel ten koste van ons’

Op dinsdag 11 november hebben we in Dansschool Meyer een zeer geslaagde bijeenkomst gehad van de belanghebbenden bij de ondertunneling van ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan. Niet alleen waren er bewoners van de Henegouwerlaan, maar ook van het Henegouwerplein, de Weenahof en de Beukelsdijk. De opkomst was met 50 mensen uitstekend te noemen.

Koen Gommers, die namens de Henegouwerlaan in de tunnelcommissie van BOOG zit, heeft uitleg gegeven over de verschillende tunnelvarianten die in de verkenning van dS+V worden geschetst, de aannames die hieraan ten grondslag lagen en de criteria waaraan dS+V getoetst heeft om tot de keuze van de 2 voorkeursvarianten 1 (doortrekken en overkappen huidige tunnelbakken) en 2b (ondertunneling Middellandstraat met verkeersplein op kop Henegouwerlaan/Weena) te komen.

De aanwezigen hebben een levendige discussie gevoerd over de verschillende varianten en hun voor- en nadelen, maar uit de vergadering is nog geen eenduidig beeld van ‘onze’ voorkeursvariant naar voren gekomen.

Koen heeft duidelijk beargumenteerd dat aan een aantal belangrijke criteria voorbijgegaan is bij het laten afvallen van varianten (bijv. milieu). En ook dat er van zeer discutabele uitgangspunten (bijv. van grote toename verkeer op parallelwegen bij keuze voor variant 4, d.w.z. lange tunnel van Rochussenstraat naar Bentinckplein) wordt uitgegaan om in het rapport tot een bepaalde voorkeursvariant te komen. Een echte ‘tunnelvisie’ van dS+V dus!

Koen heeft ook aangeven waar we op dit moment zitten in het hele proces: de verkenningsfase is voorbij, we zitten nu in de fase dat besloten wordt door de Gemeenteraad over de volgende te nemen stappen. De Centrumraad heeft al aangegeven dat zij een advies van BOOG verwachten m.b.t. de voorkeursvariant.

We hebben ook gesproken over onze rol t.o.v. BOOG. Uiteindeljjk waren de aanwezigen het er wel over eens dat we, naast onze inbreng in BOOG, een eigen zelfstandig geluid moeten laten horen naar alle partijen die van belang zijn, waarbij we zoveel mogelijk afstemmen met de acties van BOOG om op deze manier zo effectief en geloofwaardig mogelijk te kunnen opereren:  ‘eendracht maakt macht’.

Verschillende bewoners hebben aangegeven mee te willen denken en -werken. Besloten is om 3 commissies in te stellen, nl.:

Bestuurlijke commissie met als taken:

 • Communicatie met alle externe belanghebbenden (bijv. BOOG, dS+V, Centrumraad, Gemeenteraad, fracties, cie-ESHMV), opstellen reacties/brieven
 • Bepalen tactiek/strategie m.b.t. te volgen proces

Technische commissie met als taken:

 • Toetsen tunnelvarianten op criteria
 • Uitzoeken milieucijfers (geluid, fijnstof) en tunnelwetgeving
 • Fouten/lacunes in rapportages signaleren
 • Meedenken met dS+V naar andere oplossingen

Commissie hand&span, met als taken:

 • Doen van tellingen huizen/inwoners
 • Doen van tellingen verkeersstromen
 • Uitdelen folders/pamfletten
 • Bijhouden blog/website

Voorlopig wordt nog geen vereniging opgericht, maar deze mogelijkheid wordt nog wel opengehouden voor het geval het noodzakelijk is (bijv. als we moeten gaan procederen).

Vooralsnog is dit ons laatste ‘schriftelijke’ informatiebulletin. Hierna zullen we zo veel mogelijk via e-mail en de op te richten blog/website communiceren.

Als we een reactie naar de gemeenteraad willen sturen, moeten we zo veel mogelijk handtekeningen kunnen verzamelen onder onze brieven. Dit maakt het noodzakelijk om zo veel mogelijk namen en adressen te verzamelen. Vandaar deze herhaalde oproep om je met naam, adres, evt. telefoonnummer en  e-mailadres aan te melden bij henegouwerlaan@gmail.com.

Als je meer wilt weten of ideeën hebt, mail dan met Koen Gommers of Paul Coppoolse!

henegouwerlaan@gmail.com

Commissie voor Economie, Sociale Zaken, Haven, Milieu en Vervoer. Conceptverslag van de OPENBARE overlegvergadering op donderdag 2 oktober 2008.

6. Stand van zaken ’s-Gravendijkwal
Wethouder Baljeu vraagt naar de visie van de commissie op de lange termijn variant en naar de mening van de commissie om te wachten met de aanpak van de ventwegen tot er meer duidelijkheid is over de keuze tussen de varianten.

De heer Sonneveld spreekt ook namens de heer Harreman. Hij is zeer tevreden over het voorliggende materiaal en spreekt voorkeur uit voor variant 2.

De heer Van Tijn zegt dat nagedacht moet worden over de vraag welke voorzieningen getroffen moeten worden voor het huidige overlastniveau, terwijl we weten dat de technologische voortgang maakt dat we bepaalde voorzieningen over tien jaar niet meer nodig hebben. Die keuzes moeten nú gemaakt worden.

Mevrouw Belhaj stemt in met het voorliggende plan. Zij vraagt zich af in hoeverre nu al een schifting moet worden gemaakt tussen de twee varianten.

Ook mevrouw Hagenaars vindt dat gemeente en bewoners op de goede weg zijn. Zij verzoekt de wethouder de aandachtspunten zoals verwoord in de brief van BOOG te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

De heer De Bel stemt in met de verdere uitwerking van de twee varianten en om in een later stadium een keuze te maken. Voorts verzoekt hij de mogelijkheden voor ondertunneling van het doorgaand verkeer op de Rochussenstraat parallel aan de metrobuis te bekijken.

In reactie op dit verzoek zegt wethouder Baljeu dat zij hier nog eens naar zal kijken. Voorts zegt zij dat beide varianten nader worden uitgewerkt zodat een goede afweging kan worden gemaakt. In een vervolgnotitie zal zij ook ingaan op de afwegingen ten aanzien van het milieu. Tenslotte zegt zij de punten uit de brief van BOOG mee te nemen.

Tenslotte stemt de commissie in met het wachten met de aanpak van de ventwegen.

Een tunnel ten koste van ons?

In juli heeft de dienst S+V een verkenningsrapport uitgebracht en naar de gemeenteraad gestuurd. Deze verkenning heet ‘Naar een beter stadsklimaat voor de ’s Gravendijkwal/Henegouwerlaan’. In deze verkenning worden zes varianten besproken voor de overkapping van de huidige tunnelbak dan wel ondertunneling van de ’s-Gravendijkwal en de Henegouwerlaan.

Graag nodigen wij, enkele bezorgde bewoners van de Henegouwerlaan, jullie uit voor een bijeenkomst om de door dS+V gepresenteerde varianten door te spreken en als betrokken bewoners onze voorkeur naar de raadscommissie en de gemeenteraad aan te kunnen geven. Actie op korte termijn is nodig omdat een beslissing nog in december wordt genomen.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 november om 20.00u. in Dansschool Meyer, Henegouwerlaan 53.
Meld je het liefst aan via e-mail (zodat we ook een mailbestand van bewoners kunnen opbouwen), maar telefonisch kan natuurlijk ook. Ook als je niet kunt komen, stuur dan een mail zodat we je per mail op de hoogte kunnen houden en je het rapport kunnen toemailen.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft zich er in twee moties voor uitgesproken dat:

 1. de ’s Gravendijkwal overkapt zou moeten worden, maar ook dat
 2. de mogelijkheid van een ondertunneling van de kruising van de ’s-Gravendijkwal met de Middellandstraat onderzocht moest worden.

De dienst dS+V heeft deze moties uitgewerkt in een verkenning en daarbij 6 varianten aangegeven. Deze varianten zijn vervolgens met elkaar vergeleken op basis van verschillende criteria, zoals:

 • Verkeersafwikkeling (doorgaande en ontsluitende functie)
 • Toekomstbestendigheid (met oog op toekomstige ontwikkelingen)
 • Bijdrage aan oplossing van milieuproblemen (fijnstof, kooldioxide)
 • Verbetering stadsklimaat
 • Behoud bestaande kwaliteiten (bebouwing, bomen, tunneltraverse)
 • Rekening houdend met monumentenstatus tunneltraverse
 • Verbetering verbindingen (tussen Oude Westen en Middelland)
 • Toegevoegde waarde voor de stad
 • Kosten
 • Haalbaarheid en risico’s
 • Faseringsmogelijkheden

Varianten
In de verkenning worden 6 varianten geschetst, nl.
1. Verlenging/overkapping huidige tunnelbakken, gelijkvloerse kruising met Middellandstraat blijft
2. Ondertunneling Middellandstraat zonder uitvoegstroken en:
2a. ongelijkvloerse kruising met Weena (in/uitvoegstroken)
2b. gelijkvloerse kruising met Weena (verwijderen tunnel onder Weena, aanleg groot verkeersplein Weena/Henegouwerlaan)
3. Ondertunneling Middellandstraat mèt uitvoegstroken en:
3a. ongelijkvloerse kruising met Weena (zoals in variant 2a)
3b. gelijkvloerse kruising met Weena (zoals in variant 2b)
4. Eén grote overkapte weg van Rochussenstraat naar Bentinckplein, zonder verbindingen naar Middellandstraat en Weena

De genoemde criteria hanterend, houdt dS+V van deze varianten uiteindelijk 2 voorkeursvarianten over, nl. variant 1 en 2b. Met andere woorden, varianten 2a, 3a, 3b en 4 zijn in het advies van dS+V al bij voorbaat afgevallen.

Onze zorgen zijn (en i.h.b. in geval van keuze voor variant 2b):

 • Er komt een groot gelijkvloers verkeersplein op de kruising Weena/ Beukelsdijk met een capaciteit van 30.000 auto’s per dag, qua grootte vergelijkbaar met het verkeersplein Erasmusbrug/ Maasboulevard
 • Verslechtering luchtkwaliteit a.g.v. vorming van dit verkeersplein
 • Het tunnel-idee wordt gebruikt (misbruikt) om de verkeersstromen te vergroten zonder dat de varianten de leefbaarheid op de Henegouwerlaan/kop Beukelsdijk/Weena verbeteren
 • De geprefereerde varianten leveren vooral veel voordelen voor de ’s-Gravendijkwal, maar geen voordeel, of zelfs nadelen (bijv. waardeda-ling huizen), voor de Henegouwerlaan/kop Beukelsdijk/Weena
 • Bij het afwijzen van de andere varianten wordt van allerlei aannames uitgegaan die boterzacht zijn (bijv. in variant 4 zou het ‘bovengrondse verkeer’ drastisch toenemen, terwijl we nu vrij weinig verkeer op de parallelwegen zien, verwachte toename verkeer a.g.v. opening parkeergarage Kruisplein)
 • Verdere voordelen van een tunnel zoals een natuurlijke verbinding tussen het Oude Westen en Middelland worden niet bewerkstelligd op het grootste gedeelte van de Henegouwerlaan en de kop Beukelsdijk/Weena

KOM NU IN ACTIE VOOR HET TE LAAT IS