Tagarchief: overkappen huidige tunnelbakken

Pamflet ‘Geen tunnel ten koste van ons’

Op dinsdag 11 november hebben we in Dansschool Meyer een zeer geslaagde bijeenkomst gehad van de belanghebbenden bij de ondertunneling van ’s-Gravendijkwal/Henegouwerlaan. Niet alleen waren er bewoners van de Henegouwerlaan, maar ook van het Henegouwerplein, de Weenahof en de Beukelsdijk. De opkomst was met 50 mensen uitstekend te noemen.

Koen Gommers, die namens de Henegouwerlaan in de tunnelcommissie van BOOG zit, heeft uitleg gegeven over de verschillende tunnelvarianten die in de verkenning van dS+V worden geschetst, de aannames die hieraan ten grondslag lagen en de criteria waaraan dS+V getoetst heeft om tot de keuze van de 2 voorkeursvarianten 1 (doortrekken en overkappen huidige tunnelbakken) en 2b (ondertunneling Middellandstraat met verkeersplein op kop Henegouwerlaan/Weena) te komen.

De aanwezigen hebben een levendige discussie gevoerd over de verschillende varianten en hun voor- en nadelen, maar uit de vergadering is nog geen eenduidig beeld van ‘onze’ voorkeursvariant naar voren gekomen.

Koen heeft duidelijk beargumenteerd dat aan een aantal belangrijke criteria voorbijgegaan is bij het laten afvallen van varianten (bijv. milieu). En ook dat er van zeer discutabele uitgangspunten (bijv. van grote toename verkeer op parallelwegen bij keuze voor variant 4, d.w.z. lange tunnel van Rochussenstraat naar Bentinckplein) wordt uitgegaan om in het rapport tot een bepaalde voorkeursvariant te komen. Een echte ‘tunnelvisie’ van dS+V dus!

Koen heeft ook aangeven waar we op dit moment zitten in het hele proces: de verkenningsfase is voorbij, we zitten nu in de fase dat besloten wordt door de Gemeenteraad over de volgende te nemen stappen. De Centrumraad heeft al aangegeven dat zij een advies van BOOG verwachten m.b.t. de voorkeursvariant.

We hebben ook gesproken over onze rol t.o.v. BOOG. Uiteindeljjk waren de aanwezigen het er wel over eens dat we, naast onze inbreng in BOOG, een eigen zelfstandig geluid moeten laten horen naar alle partijen die van belang zijn, waarbij we zoveel mogelijk afstemmen met de acties van BOOG om op deze manier zo effectief en geloofwaardig mogelijk te kunnen opereren:  ‘eendracht maakt macht’.

Verschillende bewoners hebben aangegeven mee te willen denken en -werken. Besloten is om 3 commissies in te stellen, nl.:

Bestuurlijke commissie met als taken:

  • Communicatie met alle externe belanghebbenden (bijv. BOOG, dS+V, Centrumraad, Gemeenteraad, fracties, cie-ESHMV), opstellen reacties/brieven
  • Bepalen tactiek/strategie m.b.t. te volgen proces

Technische commissie met als taken:

  • Toetsen tunnelvarianten op criteria
  • Uitzoeken milieucijfers (geluid, fijnstof) en tunnelwetgeving
  • Fouten/lacunes in rapportages signaleren
  • Meedenken met dS+V naar andere oplossingen

Commissie hand&span, met als taken:

  • Doen van tellingen huizen/inwoners
  • Doen van tellingen verkeersstromen
  • Uitdelen folders/pamfletten
  • Bijhouden blog/website

Voorlopig wordt nog geen vereniging opgericht, maar deze mogelijkheid wordt nog wel opengehouden voor het geval het noodzakelijk is (bijv. als we moeten gaan procederen).

Vooralsnog is dit ons laatste ‘schriftelijke’ informatiebulletin. Hierna zullen we zo veel mogelijk via e-mail en de op te richten blog/website communiceren.

Als we een reactie naar de gemeenteraad willen sturen, moeten we zo veel mogelijk handtekeningen kunnen verzamelen onder onze brieven. Dit maakt het noodzakelijk om zo veel mogelijk namen en adressen te verzamelen. Vandaar deze herhaalde oproep om je met naam, adres, evt. telefoonnummer en  e-mailadres aan te melden bij henegouwerlaan@gmail.com.

Als je meer wilt weten of ideeën hebt, mail dan met Koen Gommers of Paul Coppoolse!

henegouwerlaan@gmail.com